Asian Para Games close with a flourish in Hangzhou